Opdracht en ambitie

Opdracht en ambitie

Onze opdracht en ambitie bestaat uit het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat op verschillende niveaus, waarbij aandacht is voor verschillen in talenten van leerlingen. De visie van onze school laat zich goed samenvatten in drie kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid en vorming.

Verbinding

Verbinding gaat in de eerste plaats en boven alles om de verbinding met God, door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Het gaat om onze houding ten opzichte van God, onze Schepper, gebaseerd op het grote gebod uit Mattheus 22 vers 37: ‘Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.’

De Bijbel spreekt vaak over het leven als een reis, een pad, een weg of een spoor. Op grond van het Woord van God geloven we dat het leven op deze aarde tijdelijk is en dat we op weg zijn naar onze eeuwige bestemming. God roept ons in Zijn Woord op tot de levenshouding van een pelgrim of vreemdeling. De pelgrim weet dat hem een beter lot bereid is. Hij heeft een huis dat niet met handen gemaakt is, in de hemel. Het kan niet anders dan dat dit invloed heeft op alles wat hij tijdens zijn reis op aarde doet. De Bijbel dient als richtsnoer voor ons leven.

In de tweede plaats gaat het om de verbinding met elkaar. We willen ons daarbij laten leiden door het vervolg van Mattheus 22: ‘En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.’Een pelgrim is gericht op de ander en toont liefde en trouw.Samen spelen en samen werken berusten op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en veiligheid.

Vorming en verantwoordelijkheid

Vorming is daarom een wezenlijk onderdeel van het schoolleven. We willen onze leerlingen toerusten en vormen om in de toekomst hun verantwoordelijkheid te nemen als christen en burger in het dienen van God. Vorming en verantwoordelijkheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. In ons onderwijs besteden we daarom aandacht aan persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen. De klas en de school vormen een leefgemeenschap waar kinderen zich gezien en gehoord voelen, waarin ze leren om samen te leven, open staan voor elkaar, verschillen overbruggen en verantwoordelijk leren zijn voor elkaar, voor de gemeenschap en omgeving. Verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op de manier waarop je omgaat met je (school)werk, je taakgerichtheid en de zorg voor de schepping van God.

Vorming gaat ook over het ontdekken en ontwikkelen van je eigen cognitieve en creatieve talenten en interesses. We vinden het daarom belangrijk om in ons onderwijs aandacht te besteden aan de vorming van hoofd, hart en handen.