Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is de directeur-bestuurder verplicht om in een heel aantal belangrijke beslissingen eerst de ouders en het personeel van de school te raadplegen. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad van de school.

Er is sprake van drie verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel  goed gebruiken om zich een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de MR gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies van de MR naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is, voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vaststelling van het schoolplan.

Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten in ons land. De wettelijke regels voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over beleid gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Een MR kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding. Evenmin mag de MR zich bemoeien met de overgang van leerlingen naar de volgende klas of de keuze welke leerkracht voor welke klas komt te staan.

Alle onderwerpen waar de MR wél over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel – allebei punten waarover de MR volop meepraat. Fusies, reorganisaties, nieuwbouw en andere ingrijpende organisatorische veranderingen hebben altijd hun weerslag op wat er in de klas gebeurt. Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.

Samenstelling

W. (Wim) van Wijk, oudergeleding, voorzitter
E. (Eline) Both-Aarnoudse, personeelsgeleding, secretaris
J. (Joanne) Dekker-Wouters, personeelsgeleding
J. (Jan) van Essen, oudergeleding

Leden van de medezeggenschapsraad zijn volgens een bepaald rooster aftredend. In dat geval volgen er verkiezingen.

Wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen van de MR, dan kunt u altijd een lid van de raad aanspreken of contact opnemen met de voorzitter. Uw vraag of opmerking kan dan op de eerstvolgende vergadering aan de orde komen.

Jaarverslag

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2022-2023