Praktische informatie

Praktische informatie

A

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer een kind twee jaar is geworden is de tijd aangebroken om het aan te melden voor onze school. U kunt over de aanmeldingsprocedure meer lezen in onze schoolgids.

Aanmeldingsformulier

 

ANBI-status

Onze school is een ANBI-instelling. In de bijlage vindt u gegevens die voor deze status van belang zijn.

 ANBI

 

 

B

Brigadieren

Bij de oversteekplaats aan de Edeseweg staan voor en na schooltijd brigadiers om het oversteken van onze leerlingen te begeleiden.

Rooster week 15 t-m 22

Rooster week 23 t/m 27

 

Bouw

Op onze school werken we voor een aantal leerlingen met het programma Bouw.

Handleiding Bouw! thuis

 

 

H

Huiswerk

Huiswerkbeleid

 

 

 

K

Klachtenregeling

 Klachtenregeling

 

 

J

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2020

 

 

O

Ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Dit ondersteuningsprofiel is ook van kracht in cursusjaar 2021-2022

 

Overblijven

Voor leerlingen die ver weg wonen en voor wie de pauze tussen de middag te kort is om naar huis te gaan bestaat de mogelijkheid om op school te blijven eten. We vragen van ouders binnen een bepaalde straal rondom de school een vergoeding van €2,- per keer. Woont u buiten de cirkel, dan blijft uw kind kosteloos over. Kinderen van ouders die meedraaien in het overblijfrooster betalen €0,50 per keer. We doen dit via zogenaamde overblijfstrippenkaarten. Ieder jaar organiseren we een overlegmoment met de overblijfouders. Naar aanleiding van dit overleg actualiseren we de werkwijze rondom het overblijven. De meest actuele informatie leest u in het document ‘werkwijze overblijven’.

Pleinwachtrooster januari tot en met juli 2022

Reservelijst pleinwacht april tot en met juli 2022

Werkwijze pleinwacht

 

P

Privacyverklaring

Via de privacyverklaring informeren we u over ons beleid t.a.v. het verzamelen van persoonsgegevens, e-mail, cookies, beveiliging en wat uw rechten zijn.

Privacyverklaring

 

 

S

Seksuele vorming

In groep 1 tot en met 8 worden er aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt lessen seksuele vorming gegeven. Door deze lessen worden de kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft. Verdere belangrijke onderwerpen zijn omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit en weerbaarheid in bedreigende situaties.

We vinden het belangrijk om hier ook op school aandacht aan te besteden. We gaan er daarbij vanuit dat er ook thuis (juist thuis) over gesproken wordt. De methode biedt per schooljaar een aantal lessen voor de groepen 1 tot en met 8. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat drie lessen en voor de groepen 7 en 8 zijn dat zes lessen per jaar. Hieronder kunt u de ouderbrieven downloaden.

Handreikingen voor ouders

Brief ouders groep 1

Brief ouders groep 2

Brief ouders groep 3

Brief ouders groep 4

Brief ouders groep 5

Brief ouders groep 6

Brief ouders groep 7

Brief ouders groep 8

 

 

 

Schoolgids

Een van de manieren waarop onze school de ouders informeert is middels de schoolgids. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. U kunt deze schoolgids hieronder downloaden. Een gedrukte versie kunt u via school opvragen.

Schoolgids 2021-2022

 

 

Schoolplan

Voor de jaren 2019-2023 is een nieuw schoolplan vastgesteld: Onderwijs op reis. Hierin worden onze ambities voor de komende jaren beschreven.

 Schoolplan 2019-2023

 

 

V

Vakantierooster

 Vakantierooster 2021-2022

 

Verlof

Voor het aanvragen van extra verlof bestaan landelijke en gemeentelijke spelregels. Alle leerlingen van 5 jaar en ouder vallen namelijk onder de leerplichtwet. Om verlof aan te vragen kunt u het formulier downloaden

Formulier verlofaanvraag