Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Opvoeden en onderwijzen. Twee kernwoorden die voor iedere school zullen gelden. Zoals beschreven in de paragraaf identiteit doen we dat vanuit onze christelijke levensbeschouwing. In de beschermde omgeving die onze school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen afkomt. Met het oog hierop willen wij eigentijds onderwijs geven vanuit onze identiteit.

Om optimaal te kunnen functioneren en te ontwikkelen is een goed pedagogisch klimaat van het grootste belang. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de ouders en het personeel binnen de school. Vanuit onze levensovertuiging willen we de leerlingen en elkaar leren om te zien naar elkaar met normen en waarden die gebaseerd zijn op het grote gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’.

We hebben hier op verschillende manieren en momenten aandacht voor. In de eerste plaats geldt dat voor de dagopening waar de Bijbel open gaat. Daar houdt het echter niet op. Onze christelijke levensovertuiging en de normen en waarden die we daarop baseren raken alle vakken waarin we onze leerlingen onderwijzen. Zoals in ons logo zichtbaar is dragen we onze leerlingen in onze hand. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het opvoeden en onderwijzen van de leerlingen.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Vanuit de Bijbel zijn er prachtige richtlijnen gegeven over de manier waarop we (wereld)burger kunnen zijn, onze plaats als christen in de maatschappij kunnen innemen en onze verantwoordelijkheid voor onszelf, onze naaste en de schepping kunnen nemen. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Onze leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

De Vreedzame School

Sinds januari 2019 maken we gebruik van de methodiek De Vreedzame School. De Vreedzame School wil twee dingen combineren: een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed pedagogisch klimaat. Onze samenleving is een democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. De Vreedzame School wil kinderen al op jonge leeftijd leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij?

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leer- en leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’

Een open relatie met de ouders komt het klimaat op school ten goede. We staan tenslotte voor dezelfde opvoedingstaak. We vinden het daarom belangrijk om daarin samen met u op te trekken en elkaar te (onder)steunen. We hopen dat we daarin ook op uw steun mogen rekenen.

We vinden het belangrijk dat niet het recht van de sterkste geldt. We geven eerlijk toe dat het soms lastig is om leerlingen hierin te begeleiden. U mag van ons verwachten dat we hier door middel van gesprekken, begeleiding en/of maatregelen zorgen voor een veilig klimaat voor alle leerlingen. We vinden gesprekken met kinderen, maar ook met u als ouders, daarom heel belangrijk.

Via berichten uit de media weten we dat pesten op vrijwel alle scholen voorkomt. Het is daarom van groot belang dat we pesten direct onderkennen en bespreekbaar maken, in het belang van de leerling die gepest wordt, maar evenzeer in het belang van de pester(s).

Grondwet

We hebben een aantal basisregels met elkaar afgesproken die in de hele school gelden:

  1. Ons taalgebruik laat zien dat we eerbied hebben voor God en respect voor elkaar.
  2. We zijn beleefd en doen wat er wordt gevraagd.
  3. Iedereen is uniek, we accepteren elkaar zoals we zijn.
  4. We luisteren naar elkaar en tonen interesse.
  5. We zijn zuinig op de spullen van de school, van anderen en van onszelf.
  6. We zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken en fijn kan spelen.
  7. Buiten mag je rennen, binnen moet je lopen.
  8. Lukt het niet alleen? Vraag gerust hulp aan een ander!
  9. Zegt iemand stop? Dan houden we op!
  10. We proberen een probleem eerst samen op te lossen en vragen daarna hulp aan een leerkracht.

In ons pedagogisch en didactisch handelen zullen we zoveel mogelijk recht doen aan de individuele verschillen. We vinden het belangrijk dat de kinderen onderwijs ontvangen in een veilige omgeving waar respect en belangstelling voor elkaar wordt getoond. Naast het klassikale onderwijs wordt ook het individueel, zelfstandig en samenwerkend leren gestimuleerd. Verschillende didactische werkvormen maken onderwijs aantrekkelijk en zorgen voor aansluiting op verschillen in aanleg en talenten van hoofd, hart en handen.